Integritetspolicy

Bagheeras Integritetspolicy

Bagheera värnar om din personliga integritet och vill att du känner dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi eftersträvar därför en hög nivå av dataskydd, att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt samt att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd.

Denna integritetspolicy förklarar hur Bagheera samlar in, använder och lagrar dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan rätta, radera eller komplettera uppgifter.

Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

1. Vad är en personuppgift

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet räknas enligt personuppgiftslagen som personuppgifter. Även bilder (foton) och ljudupptagningar på individer som behandlas i dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

2. Personuppgiftsansvarig

Bagheera AB (”Bagheera”, ”Vi”) är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Bagheera AB
Industrigatan 8
774 35 Avesta
Sverige

Organisationsnummer: 556241-5611

3. Vilka personuppgifter samlar vi in?

När du besöker Bagheeras webbplats, köper våra produkter, kontaktar oss i något ärende, registerar/loggar in dig på kundkonto eller deltar i tävlingar och/eller event samlar vi in dina personuppgifter såsom fullständigt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, IP-adress, köp-, order-, användningshistorik och annan ärenderelaterad information (t.ex. information du lämnar vid kontakt med vår kundtjänst).

4. Varför behandlar Bagheera dina personuppgifter?

När du lämnat dina personuppgifter till oss på Bagheera så använder vi uppgifterna för de ändamål och med stöd av den lagliga grund som anges nedan:

Ändamål Laglig grund Kategorier av personuppgifter Lagringsperiod
För att kunna hantera beställning/köp Fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor). · Namn

· Kontaktuppgifter (adress,
e-post och telefonnummer)

· IP-adress, enhetsinformation,    logginformation

· Geografisk information

Två år efter att du senast varit aktiv hos Bagheera, tex genom att handla hos oss eller kontakta vår kundtjänst.
För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser Rättslig förpliktelse, tex bokföringslagen, penningtvättslagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet vilka kan kräva kommunikation och information angående produktlarm eller produktåterkallelser. · Namn

· Kontaktuppgifter (adress, e-post och telefonnummer)

· Betalningsinformation

· Din korrespondens

· Uppgifter om köptidpunkt, köpställe, ev. fel klagomål

· Användaruppgifter för mina sidor (endast medlemmar)

Så länge vi är skyldiga att spara uppgifterna enigt tillämplig lag eller myndighetsbeslut.
För att kunna hantera kundserviceärenden Berättigat intresse. · Namn

· Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)

· Din korrespondens

· Uppgift om köptidpunkt, köpställe, eventuellt fel/klagomål

· Användaruppgifter för Mina sidor (endast för registrerade kunder)

Till dess att kundserviceärendet avslutats.
För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar och/eller event. Berättigat intresse · Namn

· Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)

· Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag

Under den tid tävlingen/eventet pågår.
För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system Berättigat intresse · Ålder

· Kön

· Geografisk information

· Tekniska data och inställningar från enheter (tex IP-adess, operativsystem, skärmupplösning, webbläsarinställningar)

· Information om interaktion (t.ex. hur länge olika sidor besökts, svarstider)

Från insamlandet och för 36 månader framåt.
För att kunna administrera ditt medlemskap och för att kunna skapa Mina sidor. Fullgörande av avtal ·  Namn

·  Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)

·  Köphistorik

·  Användarnamn och lösenord.

Till dess att medlemskapet avslutas (kan ske manuellt eller automatiskt pga inaktivitet under en period på 24 månader).

5. Vilka delar vi personuppgifter med?

Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom samarbetspartners samt leverantörer av kort- och kommunikationstjänster och logistikleverantörer.

Tredje part som Bagheera lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund eller Kontoinnehavare får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra Bagheeras och Bagheeras samarbetspartners och koncernbolags tjänster och produkter eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till Bagheeras avtal med dig som kund eller Kontoinnehavare.

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Bagheera om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Bagheeras rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Mottagare av uppgifter där mottagaren är personuppgiftsbiträde

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Det gäller t.ex. företag som tillhandahåller betalningstjänster, IT-tjänster och företag som hjälper oss med utskick.

Mottagare av uppgifter där mottagaren är självständig personuppgiftsansvarig

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

1) Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.

2) Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer).

Speditörer kommer att få del av de personuppgifter som krävs för att kunna fullfölja och leverera en beställning enligt fullgörande av köpeavtalet.

Speditör i detta fallet är:

Postnord villkor

6. Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES.

Bagheera kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Bagheeras leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Bagheera vidta alla rimliga åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES. Exempel på lämpliga åtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield. Om du vill få en kopia av de åtgärdes som vidtagits eller information om var dessa gjorts tillgänliga är du välkommen att kontakta oss.

7.  Hur länge sparar vi personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.
Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål (punkt 4).

8. Vad har du för rättigheter?

Rätt till tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Tänk på att om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga efter fler uppgifter för att säkerställa att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse. Du har rätt att begära korrigering av felaktig eller komplettera eventuellt ofullständiga uppgifter.

Rätt till radering. Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter i de fall uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade för. Tänk på att vi har rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning men också från konsumenträttslagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

Rätt till begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa begränsade ändamål. Bl.a. kan du begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du begärt rättelse. Under tiden vi utreder om uppgifterna är korrekta kommer behandlingen av dem begränsas.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

9. Hur skyddas dina personuppgifter?

På Bagheera använder vi IT-system för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen.  På Bagheera hanteras endast den informationen som behövs och endast av de personer som behöver den, för att kunna ge den bästa servicen till våra kunder.

10. Cookies

När du besöker vår hemsida använder vi cookies, du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy.

11. Klagomål och tillsynsmyndighet

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till oss på Bagheera. Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen.

12. Hur kontaktar du oss lättast?

Vårt mål är att alltid ge dig enkel och korrekt information om hur vi använder dina personuppgifter. Om du har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vår kundtjänst via vårt kontaktformulär  som du hittar på vår webbplats. Du kan också ringa till oss på telefonnummer: 0226-58500.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid på vår webbplats.

Senast ändrad 2018-05-23